Nội dung khoá học bất động sản

Đây là nội dung khoá học nhằm cung cấp kiến thức để bạn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và kinh daonh và đầu tư bất động sản

Khoá học bất động sản

I.  Kiến thức cơ sở, bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

(Chuyên đề 1): Pháp luật về kinh doanh bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

Pháp luật về kinh doanh bất động sản

Pháp luật về đất đai

Pháp luật về nhà ở

Pháp luật về dân sự

Pháp luật về đầu tư, xây dựngPháp luật về thương mại, doanh nghiệp

(Chuyên đề 2): Thị trường bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản

Phân loại thị trường bất động sản

Các yếu tố của thị trường bất động sản

Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản

đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sảnGiá trị và giá cả bất động sản

(Chuyên đề 3): Đầu tư kinh doanh bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản

Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản

II.   Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

(Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản gồm các nội dung chính như sau:

Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản

Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản

Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sảnKinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

(Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản gồm các nội dung chính như sau:

Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản

Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản

Lập hồ sơ thương vụ môi giới

Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới đ) Kỹ năng môi giới bất động sản

Marketing bất động sản

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản

Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản

III.   Kiến thức chuyên môn về định giá bất động sản bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:(Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản

(Chuyên đề 1): Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản

Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá đ) Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản

Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản

(Chuyên đề 2): Quy trình và phương pháp định giá bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản

Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản

Phân tích thông tin về bất động sản

Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản đ) Xác định giá bất động sản

Lập hồ sơ và chứng thư định giá

Các phương pháp định giá bất động sản

(Chuyên đề 3): Định giá bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

Căn cứ định giá bất động sản

Định giá bất động sản là đất đai

Định giá bất động sản là nhà ở

Định giá bất động sản là công trình xây dựng đ) Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản

IV. Kiến thức chuyên môn về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sảnbao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

(Chuyên đề 1): Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản, bao gồm các nội dung chính như sau:

Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản

Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sảnĐiều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch

Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản

(Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản gồm các nội dung chính như sau:

Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản

Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản

Lập hồ sơ thương vụ môi giới

Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới đ) Kỹ năng môi giới bất động sản

Marketing bất động sản

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản

Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản

Sau khoá học: Bạn sẽ được cấp 3 chứng chỉ:

1. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý sàn

2. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ môi giới bất động sản

3. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá

3 chứng chỉ này làm căn cứ để bạn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do sở xây dựng các địa phương tổ chức và cấp chứng chỉ của sở xây dựng

Lưu ý: Chi phí thi và cấp chứng chỉ hành nghề do sở xây dựng quy định.

Chương trình này, Phạm Văn Nam phối hợp tổ chức với đơn vị được cấp phép bởi bộ xây dựng, Đảm bảo uy tín, Chất lượng và hỗ trợ các anh chị em môi giới bất động sản.

Chi phí: 2.000.000 VNĐ/Người/3 chứng chỉ

Đăng kí, Liên hệ Phạm Văn Nam để được hỗ trợ.

error: Content is protected !!