Các hợp đồng trong kinh doanh bất động sản

Các hợp đồng trong kinh doanh bất động sản

Các hợp đồng trong kinh doanh bất động sản

Hợp đồng kinh doanh bất động sản là văn bản quan trọng khi thực hiện các giao dịch mua bán, cho, cho thuê và chuyển nhượng. Vấn đề này đã được quy định cụ thể trong Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã được Quốc hội thông qua. Để bảo đảm quyền lợi cho tất cả các bên trong kinh doanh bất động sản tránh kiện tụng kéo dài. Nên Chính phủ đưa ra các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận. Trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này. Thì phải công chứng hoặc chứng thực. 

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực. Thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

hợp đồng bất động sản
Các hợp đồng trong kinh doanh bất động sản

5 loại hợp đồng kinh doanh bất động sản

Theo điều 17, Luật kinh doanh bất động sản 2014. Quy định các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản, gồm:

Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng:

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức mua bán nhà, công trình xây dựng được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu. Nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng:

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức cho thuê nhà, công trình xây dựng được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu. Nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận
Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận

Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng:

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức thuê nhà, công trình xây dựng được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu. Nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất:

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất được ban hành là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.  Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu. Nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản:

Theo Điều 7 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015. Hợp đồng kinh doanh bất động sản theo hình thức chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản được ban hành. Là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu. Nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung chính đã được quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!