Chậm thanh toán tiền sử dụng đất có vấn đề gì không?

Chậm thanh toán tiền sử dụng đất có vấn đề gì không

Chậm thanh toán tiền sử dụng đất có vấn đề gì không?

Quá 5 năm mà người sử dụng đất vẫn chưa trả hết nợ thì xử lý thế nào? Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). Thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Quá 5 năm nhưng vẫn chưa trả hết nợ thì buộc phải thanh toán số nợ + tiền chậm nộp. Tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ (được xác định từ thời điểm hết thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến thời điểm hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để xác định lại). Hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ và nhận Thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn nộp tiền vào kho bạc là 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo.

tiền chậm nộp
Chậm thanh toán tiền sử dụng đất quá 5 năm vẫn chưa trả hết nợ thì phải thanh toán số nợ + tiền chậm nộp

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là:

  • Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.
  • Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.
  • Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong. Trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 05 năm. Kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Không nộp tiền sử dụng đất nếu được coi là hành vi vi phạm hành chính về thuế. Và theo quy định sẽ bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo Khoản 1 Điều 42 nghị định này: 

Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.  Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!